Hva er en medlemsbedrift

Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret.

Rettigheter og plikter som lærebedrift!

Det henvises til:

 • Opplæringslovens §§ 4-2, til 4-7
 • Forskrift til opplæringsloven §§ 11-1 til 11-5
 • Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda 06.03.08, sak PS 16/2008.

Bedriften plikter å legge til rette for opplæring, og må være innredet med arbeidsoppgaver og utstyr slik at kompetansemålene i læreplanen dekkes. Bedriften setter opp en intern plan for opplæringen.

Faglig leder godkjennes, og har et overordnet ansvar for opplæringen.

Krav til faglig leder er fagbrev, relevant praksis i faget (min 6 år) eller annen relevant høyere utdanning.

Det skal tegnes en arbeidsavtale i læretiden og en lærekontrakt.

Bedriften holder lærlingen forsikret i læretiden, og utbetaler lønn til lærlingen. Bedriften mottar et tilskudd fra Østfold fylkeskommune for opplæringen som gis.

Ferieloven ligger til grunn for avtale om ferie.

Bedriften kan heve lærekontrakten etter opplæringslova § 4-6.

 

Hva får medlemsbedriften av OKOS?

OKOS er et serviceorgan for både lærlinger og medlemsbedrifter. Vi jobber for at læretiden skal bli en positiv og utviklende opplevelse for alle, basert på vår visjon om at læring gir muligheter.

 • Bestiller lærekontrakten og sørger for at alle formalia for lærebedriften og lærlingen er ivaretatt
 • Har det juridiske ansvaret for opplæringen. Bedriften har arbeidsgiveransvar.
 • Følger opp lærlingen på lærestedet, (besøk min. hvert halvår)
 • Kvalitetssikring av opplæringen
 • Opptatt av at lærlingen får opplæring i samsvar med sine evner og fagets læreplan
 • Påse at veiledning, skrivetid og skriftlig evaluering gjennomføres
 • Utarbeider opplæringsbøker og annet støttemateriell i henhold til læreplaner
 • Utarbeider IOP (individuell opplæringsplan) for lærekandidater, der det er nødvendig
 • Samarbeider med PPT, OT, NAV og andre instanser ved behov
 • Kobler til PPT ved behov for utredning eller tilrettelegging
 • Knytter samarbeid mellom medlemsbedrifter der de ikke dekker hele læreplanen selv
 • Gi råd, og bidra til å løse evt. konflikter underveis i læreforholdet
 • Arrangerer kurs og samlinger
 • Melder opp lærlingen til fag- / svenne- / kompetanseprøve
OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant