Faglig leder og instruktør

Hva er forventet av en faglig leder?

Faglig leder godkjennes av Østfold fylkeskommune, (jamf opplæringslova §4-2) og har et overordnet ansvar for opplæringen.Krav til faglig leder er fagbrev, relevant praksis i faget (min 6 år) eller annen relevant høyere utdanning.

Eksempel på forventninger:

 • Ha et overordnet ansvar for lærlingen/lærekandidaten i læretiden
 • Legge forholdene til rette slik at lærlingen/lærekandidaten kommer seg gjennom kompetansemålene i læreplanen
 • Legge til rette for veiledning
 • Legger til rette for skrivetid til lærlingen/lærekandidaten
 • Gjennomføre evaluering hvert halvår. Evalueringen dokumenteres skriftlig, og kopi sendes til OKOS
 • Utarbeide rulleringsplan for lærlingen/lærekandidaten der hvor det er aktuelt
 • Utnevne instruktører som følger opp lærlingen/lærekandidaten i det daglige
 • Følge opp lærlingen/lærekandidaten og instruktørene
 • Utarbeide forslag til en fagprøve, gjelder enkelte fag, og holde kontakten med prøvenemda til fagprøven er avlagt
 • Holde kontakten med opplæringskontoret underveis i læretiden
 • Bidra til å skape trygghet, og til skape et godt arbeids- og læringsmiljø for lærlingen/lærekandidaten

 

Hvilke oppgaver har en instruktør?

Det foreligger ingen formelle krav ihht opplæringslova for instruktøren, men et godt utgangspunkt er at dette er en som kjenner faget godt. I tillegg til faglig og personlig egnethet, bør instruktøren ha et ønske om å delta aktivt i opplæringen av lærlingen/lærekandidaten. Det er faglig leder som rekrutterer instruktørene.

Eksempel på oppgaver:

 • Gjøre seg kjent med kompetansemålene i læreplanen og sammen med lærlingen /lærekandidat planlegge opplæringen
 • Sette seg inn i oppgavene i opplæringsboka
 • Forestå den daglige opplærlingen av lærlingen/lærekandidaten
 • Gjennomføre veiledningstimer med lærlingen/lærekandidaten, hvor man bistår, hjelper og veileder rundt oppgavene fra opplæringsboken. Bistå dersom lærlingen/lærekandidaten står «litt» fast
 • Legge til rette for at lærlingen/lærekandidaten får skrive- og veiledningstid hver uke
 • Gi lærlingen/lærekandidaten skriftlige oppgaver, utfordringer og tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan jobbes mer med
 • Gjennomføre skriftlig halvårsevaluering med lærlingen i samråd med faglig leder. Evalueringsskjema ligger i permen til lærlingen/lærekandidaten
 • Gi faglig leder og OKOS beskjed, dersom lærlingen/lærekandidaten har samlet fravær utover 3 uker sammenhengende eller har ulegitimert fravær
 • Ved sykefravær, følger instruktøren opp lærlingen. Minne om at nødvendig dokumentasjon som sykemeldinger og egenmeldinger leveres til arbeidsgiver.
 • Gjennomføre testfagprøver
OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant